Bài Đọc Chúa Nhật Tuần I Mùa Vọng, Năm A – 01/12/2019