Bài Đọc Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng – Năm A – 08/12/2019