Bài Đọc Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng, Năm A – 08/12/2019