Bài Đọc Chúa Nhật Tuần III Mùa Vọng – Năm A – 15/12/2019