Bài Đọc Chúa Nhật Tuần III Mùa Vọng, Năm A – 15/12/2019