Bài Đọc Chúa Nhật Tuần IV Mùa Vọng, Năm A – 22/12/2019