Bài Đọc Chúa Nhật Tuần XXXIII Mùa Thường Niên, Năm C – 17/11/2019