Bảng chỉ dẫn ký hiệu viết tắt trong Kinh Thánh Công Giáo

Bảng viết tắt Kinh Thánh Tân Ước

Mt Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu

Mc Tin Mừng theo Thánh Mác-cô

Lc Tin Mừng theo Thánh Lu-ca

Ga Tin Mừng theo Thánh Gio-an

Cv Sách Công Vụ Tông Đồ

Rm Thư gửi tín hữu Rô-ma

1 Cr Thư 1 gửi tín hữu Cô-rin-tô

2 Cr Thư 2 gửi tín hữu Cô-rin-tô

Gl Thư gửi tín hữu Ga-lát

Ep Thư gửi tín hữu Ê-phê-xô

Pl Thư gửi tín hữu Phi-líp-phê

Cl Thư gửi tín hữu Cô-lô-xê

1 Tx Thư 1 gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca

2 Tx Thư 2 gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca

1 Tm Thư 1 gửi ông Ti-mô-thê

2 Tm Thư 2 gửi ông Ti-mô-thê

Tt Thư gửi ông Ti-tô

Plm Thư gửi ông Phi-lê-môn

Dt Thư gửi tín hữu Do-thái

Gc Thư của Thánh Gia-cô-bê

1 Pr Thư 1 của Thánh Phê-rô

2 Pr Thư 2 của Thánh Phê-rô

1 Ga Thư 1 của Thánh Gio-an

2 Ga Thư 2 của Thánh Gio-an

3 Ga Thư 3 của Thánh Gio-an

Thư của Thánh Giu-đa

Kh Sách Khải Huyền

Bảng viết tắt Kinh Thánh Cựu Ước

St Sách Sáng Thế

Xh Sách Xuất Hành

Lv Sách Lê-vi

Ds Sách Dân Số

Đnl Sách Đệ Nhị Luật

Gs Sách Giô-suê

Tl Sách Thủ Lãnh

R Sách Rút

1 Sm Sách Sa-mu-en quyển 1

2 Sm Sách Sa-mu-en quyển 2

1 V Sách Các Vua quyển 1

2 V Sách Các Vua quyển 2

1 Sb Sách Sử Biên [Niên] quyển 1

2 Sb Sách Sử Biên [Niên] quyển 2

Er Sách Ét-ra

Nkm Sách Nơ-khe-mi-a

Tb Sách Tô-bi-a

Gđt Sách Giu-đi-tha

Et Sách Ét-te

1 Mcb Sách Ma-ca-bê quyển 1

2 Mcb Sách Ma-ca-bê quyển 2

G Sách Gióp

Tv Sách Thánh Vịnh

Cn Sách Châm Ngôn

Gv Sách Giảng Viên

Dc Sách Diễm Ca

Kn Sách Khôn Ngoan

Hc Sách Huấn Ca

Is Sách Ngôn sứ I-sai-a

Gr Sách Ngôn sứ Giê-rê-mi-a

Ac Sách Ai Ca

Br Sách Ba-rúc

Ed Sách Ngôn sứ Ê-dê-ki-en

Đn Sách Ngôn sứ Đa-ni-en

Hs Sách Ngôn sứ Hô-sê

Ge Sách Ngôn sứ Giô-en

Am Sách Ngôn sứ A-mốt

Ôv Sách Ngôn sứ Ô-va-di-a

Gn Sách Ngôn sứ Giô-na

Mk Sách Ngôn sứ Mi-kha

Nk Sách Ngôn sứ Na-khum

Kb Sách Ngôn sứ Kha-ba-rúc

Xp Sách Ngôn sứ Xô-phô-ni-a

Kg Sách Ngôn sứ Khác-gai

Dcr Sách Ngôn sứ Da-ca-ri-a

Ml Sách Ngôn sứ Ma-la-khi