Bảng chỉ dẫn ký hiệu viết tắt trong Kinh Thánh Công Giáo

Cấu trúc trích dẫn cơ bản

Ví dụ:

Mt 8,28-34 – Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu chương 8, câu 28 đến câu 34.

Mt 8,28.34 – Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu chương 8, câu 28 và câu 34.

Bảng viết tắt Kinh Thánh Tân Ước

 • Mt – Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu
 • Mc – Tin Mừng theo Thánh Mác-cô
 • Lc – Tin Mừng theo Thánh Lu-ca
 • Ga – Tin Mừng theo Thánh Gio-an
 • Cv – Sách Công Vụ Tông Đồ
 • Rm – Thư gửi tín hữu Rô-ma
 • 1 Cr – Thư 1 gửi tín hữu Cô-rin-tô
 • 2 Cr – Thư 2 gửi tín hữu Cô-rin-tô
 • Gl – Thư gửi tín hữu Ga-lát
 • Ep – Thư gửi tín hữu Ê-phê-xô
 • Pl – Thư gửi tín hữu Phi-líp-phê
 • Cl – Thư gửi tín hữu Cô-lô-xê
 • 1 Tx – Thư 1 gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca
 • 2 Tx – Thư 2 gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca
 • 1 Tm – Thư 1 gửi ông Ti-mô-thê
 • 2 Tm – Thư 2 gửi ông Ti-mô-thê
 • Tt – Thư gửi ông Ti-tô
 • Plm – Thư gửi ông Phi-lê-mon
 • Dt – Thư gửi tín hữu Do-thái
 • Gc – Thư của Thánh Gia-cô-bê
 • 1 Pr – Thư 1 của Thánh Phê-rô
 • 2 Pr – Thư 2 của Thánh Phê-rô
 • 1 Ga – Thư 1 của Thánh Gio-an
 • 2 Ga – Thư 2 của Thánh Gio-an
 • 3 Ga – Thư 3 của Thánh Gio-an
 •  – Thư của Thánh Giu-đa
 • Kh – Sách Khải Huyền

Bảng viết tắt Kinh Thánh Cựu Ước

 • St – Sách Sáng Thế
 • Xh – Xuất Hành
 • Lv – Lê-vi
 • Ds – Dân Số
 • Đnl – Đệ Nhị Luật
 • Gs – Giô-suê
 • Tl – Thủ Lãnh
 • R – Rút
 • 1 Sm – Sa-mu-en 1
 • 2 Sm – Sa-mu-en 2
 • 1 V – Các Vua 1
 • 2 V – Các Vua 2
 • 1 Sb – Sử Biên 1
 • 2 Sb – Sử Biên 2
 • Er – Ét-ra
 • Nkm – Nơ-khe-mi-a
 • Tb – Tô-bi-a
 • Gđt – Giu-đi-tha
 • Et – Ét-te
 • 1 Mcb – Ma-ca-bê 1
 • 2 Mcb – Ma-ca-bê 2
 • G – Gióp
 • Tv – Thánh Vịnh
 • Cn – Châm Ngôn
 • Gv – Giảng Viên
 • Dc – Diễm Ca
 • Kn – Khôn Ngoan
 • Hc – Huấn Ca
 • Is – I-sai-a
 • Gr – Giê-rê-mi-a
 • Ac – Ai Ca
 • Br – Ba-rúc
 • Ed – Ê-dê-ki-en
 • Đn – Đa-ni-en
 • Hs – Hô-sê
 • Ge – Giô-en
 • Am – A-mốt
 • Ôv – Ô-va-di-a
 • Gn – Giô-na
 • Mk – Mi-kha
 • Nk – Na-khum
 • Kb – Kha-ba-rúc
 • Xp – Xô-phô-ni-a
 • Kg – Khác-gai
 • Dcr – Da-ca-ri-a
 • Ml – Ma-la-khi