Bảng chỉ dẫn ký hiệu viết tắt trong Kinh Thánh Công Giáo

Cấu trúc trích dẫn cơ bản

Ví dụ:

Mt 8,28-34 – Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu chương 8, câu 28 đến câu 34.

Mt 8,28.34 – Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu chương 8, câu 28 và câu 34.

Bảng viết tắt Kinh Thánh Tân Ước

Mt – Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu
Mc – Tin Mừng theo Thánh Mác-cô
Lc – Tin Mừng theo Thánh Lu-ca
Ga – Tin Mừng theo Thánh Gio-an
Cv – Sách Công Vụ Tông Đồ
Rm – Thư gửi tín hữu Rô-ma
1 Cr – Thư 1 gửi tín hữu Cô-rin-tô
2 Cr – Thư 2 gửi tín hữu Cô-rin-tô
Gl – Thư gửi tín hữu Ga-lát
Ep – Thư gửi tín hữu Ê-phê-xô
Pl – Thư gửi tín hữu Phi-líp-phê
Cl – Thư gửi tín hữu Cô-lô-xê
1 Tx – Thư 1 gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca
2 Tx – Thư 2 gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca
1 Tm – Thư 1 gửi ông Ti-mô-thê
2 Tm – Thư 2 gửi ông Ti-mô-thê
Tt – Thư gửi ông Ti-tô
Plm – Thư gửi ông Phi-lê-môn
Dt – Thư gửi tín hữu Do-thái
Gc – Thư của Thánh Gia-cô-bê
1 Pr – Thư 1 của Thánh Phê-rô
2 Pr – Thư 2 của Thánh Phê-rô
1 Ga – Thư 1 của Thánh Gio-an
2 Ga – Thư 2 của Thánh Gio-an
3 Ga – Thư 3 của Thánh Gio-an
 – Thư của Thánh Giu-đa
Kh – Sách Khải Huyền

Bảng viết tắt Kinh Thánh Cựu Ước

St – Sách Sáng Thế
Xh – Xuất Hành
Lv – Lê-vi
Ds – Dân Số
Đnl – Đệ Nhị Luật
Gs – Giô-suê
Tl – Thủ Lãnh
R – Rút
1 Sm – Sa-mu-en 1
2 Sm – Sa-mu-en 2
1 V – Các Vua 1
2 V – Các Vua 2
1 Sb – Sử Biên 1
2 Sb – Sử Biên 2
Er – Ét-ra
Nkm – Nơ-khe-mi-a
Tb – Tô-bi-a
Gđt – Giu-đi-tha
Et – Ét-te
1 Mcb – Ma-ca-bê 1
2 Mcb – Ma-ca-bê 2
G – Gióp
Tv – Thánh Vịnh
Cn – Châm Ngôn
Gv – Giảng Viên
Dc – Diễm Ca
Kn – Khôn Ngoan
Hc – Huấn Ca
Is – I-sai-a
Gr – Giê-rê-mi-a
Ac – Ai Ca
Br – Ba-rúc
Ed – Ê-dê-ki-en
Đn – Đa-ni-en
Hs – Hô-sê
Ge – Giô-en
Am – A-mốt
Ôv – Ô-va-di-a
Gn – Giô-na
Mk – Mi-kha
Nk – Na-khum
Kb – Kha-ba-rúc
Xp – Xô-phô-ni-a
Kg – Khác-gai
Dcr – Da-ca-ri-a
Ml – Ma-la-khi