Các thánh nói về các bí tích

Chúa Giê-su lập Bí tích Thánh Thể

Bạn rước Thánh Thể để trở nên thánh, chứ không phải vì bạn đã là thánh rồi mới rước Thánh Thể.
– Thánh Phê-rô Julianô Eymard


Một lần rước lễ được nhiều ơn ích hơn một tuần ăn chay.
– Thánh Vinh Sơn Phê-ri-ê


Kẻ nói mình nguội lạnh, không dám rước lễ cũng giống như người biết mình bị cảm lạnh mà không chịu đến lò sưởi ấm, ấy thật là dại dột.
– Thánh Gierxing


Mỗi người phải trông cậy lòng Chúa nhân từ mà năng rước lễ, vì ai cảm thấy mình bệnh nặng thì càng phải tìm đến bác sĩ mới mong được khỏi bệnh.
– Thánh Phan-xi-cô Sa-lê


Ai xưng thú tội mình là cộng tác với Thiên Chúa. Thiên Chúa tố cáo tội ngươi, và ngươi cũng tố cáo tội mình, thì ngươi liên kết với Thiên Chúa.
– Thánh Augustinô