Các thánh nói về Kinh Thánh, thần học và các giáo thuyết sai lạc

Chúa Giê-su lên án người Pha-ri-sêu

Không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô.
– Thánh Giê-rô-ni-mô


Người tôi tớ đẹp lòng Thiên Chúa nhất là kẻ không chỉ chuyên tâm lắng nghe Lời Chúa, mà còn quyết tâm thực thi Lời Ngài nữa.
– Thánh Augustinô