Các thánh nói về việc yêu mến tha nhân

Chúa Giê-su và trẻ nhỏ

Người ta chỉ tạo được hạnh phúc của mình bằng cách săn sóc đến hạnh phúc của người khác.
– Thánh Pierre


Bạn sẽ làm nhẹ gánh nặng của mình khi bạn làm nhẹ gánh nặng của người kia.
– Thánh Augustinô


Cho đi là mình chia sẻ những cái mình quý trọng chứ không phải để làm nhẹ bớt đi những cái dư thừa.
– Chân phước Tê-rê-sa Calcutta


Bởi đức thương yêu mà lầm lẫn, thì không có hại.
– Thánh Augustinô


Thầy thuốc ghét bệnh tật, nhưng yêu thương bệnh nhân. Con cũng phải ăn ở như vậy, phải ghét tội nhưng phải thương yêu người phạm tội.
– Thánh An-phong-sô


Thà hay bị lừa mà giữ được quan niệm tốt về một kẻ gian ác, còn hơn ít bị lừa mà có quan niệm xấu về một linh hồn lương thiện. Trong trường hợp thứ nhất, bạn không phạm phải tội bất công, nhưng trong trường hợp thứ hai bạn có nguy cơ phạm đấy.
– Thánh Tô-ma A-qui-nô