11

H. Các hội đoàn phân biệt với các ban thế nào?

T. Các hội đoàn phân biệt với các Ban theo nghĩa là Ủy Ban hay Hội đồng tại các giáo xứ như: Hội đồng mục vụ, Ban lễ sinh, Ban ca đoàn, Ban âm thanh ánh sáng, Ban kèn trống. Các ban này qui tụ một số thành viên nhằm lo việc chuyên môn, đảm trách một công việc phụng vụ hay phục vụ nào đó (x. CTĐSĐT số 641). Sinh hoạt của nhóm tín hữu hướng tới mục đích giúp hội viên nên thánh theo một linh đạo hay theo một tinh thần ki-tô giáo nào đó thì được gọi là hội đoàn.

Lên đầu trang