15

H. Tông huấn Kitô hữu giáo dân số 30 đưa ra những đặc điểm nào để nhận dạng một hội đoàn là Công giáo?

T. Đó là năm đặc điểm này:

– Một là theo đuổi mục đích nên thánh.

– Hai là tuyên xưng đức tin Công giáo.

– Ba là hiệp thông chặt chẽ và mãnh liệt với Đức Giáo hoàng và Đức Giám mục.

– Bốn là hoà hợp và cộng tác vào việc truyền giáo.

– Năm là dấn thân vào xã hội (x. CTĐSĐT 645)

Lên đầu trang