17

H. Đặc điểm thứ nhất: “Theo đuổi mục đích nên thánh” là thế nào?

T. Nên thánh là ơn gọi của mọi người Kitô hữu, được biểu lộ qua những hoa trái ân sủng mà Thánh Thần đã kết sinh nơi các tín hữu, như là sự tăng trưởng đến sự viên mãn của đời sống Kitô hữu và đến sự trọn lành của đức ái. Theo nghĩa này, mọi hội đoàn đều được mời gọi ngày càng trở nên phương tiện thánh hóa trong Giáo Hội, một phương tiện cổ võ và khuyến khích sự phối hợp chặt chẽ giữa đời sống thực tế của hội viên và đức tin của họ (x. TH THGD 30).

Lên đầu trang