18

H. Đặc điểm thứ hai: “Tuyên xưng đức tin Công giáo” là thế nào?

T. Tuyên xưng đức tin Công giáo là chấp nhận và công bố chân lý về Đức Kitô, về Giáo Hội và về con người, theo đúng giáo huấn của Giáo Hội. Mọi hội đoàn đều phải là môi trường loan báo và trình bày đức tin, cũng là nơi để giáo dục đức tin trong nội dung toàn vẹn của nó (x. TH THGD 30).

Lên đầu trang