2

H. Đời sống đức tin của các ban- hội đoàn có được đưa ra thành những nghị quyết và chỉ dẫn trong bản văn hậu Công Nghị “Canh Tân Đời Sống Đức Tin” không?

T. Có. Trong tài liệu “Canh Tân Đời Sống Đức Tin”, theo tinh thần Công Nghị Tổng Giáo Phận 2022, đời sống đức tin của các ban- hội đoàn được đề cập toàn bộ trong chương 5, từ số 637 đến số 669.

Lên đầu trang