20

H. Đặc điểm thứ tư: “Hoà hợp và cộng tác vào việc truyền giáo” là thế nào?

T. Là loan truyền Phúc Âm và thánh hóa nhân loại, đào tạo cho các thành viên một lương tâm Kitô giáo, để họ có thể dần dần đem tinh thần Phúc Âm thấm nhập vào các cộng đoàn cũng như các môi trường khác nhau. Theo hướng này, mọi hội đoàn phải có một hứng khởi truyền giáo, biến mỗi hội đoàn của mình trở thành những dụng cụ ngày càng tích cực hơn của một cuộc Tân Phúc Âm Hóa. (x. TH THGD 30).

Lên đầu trang