21

H. Đặc điểm thứ năm: “dấn thân vào xã hội” là thế nào?

T. Dấn thân hiện diện trong xã hội nhân loại là phục vụ cho phẩm giá toàn vẹn của con người, phù hợp với học thuyết xã hội của Giáo Hội. Trong ý nghĩa này, các hội đoàn phải trở thành những trào lưu đẩy mạnh sự tham gia và liên đới, để kiến tạo những điều kiện sống công bằng và huynh đệ hơn giữa lòng xã hội (x. TH THGD 30).

Lên đầu trang