22

H. Các ban- hội đoàn thuần tuý mang tính đạo đức bình dân cần lưu ý điều gì?

T. Các hội đoàn thuần túy mang tính đạo đức bình dân dễ chạy theo cảm tính, dễ mở cửa cho những sai lạc, mê tín, thiếu niềm tin gắn bó và có thể đưa tới sự hình thành các giáo phái. Vì thế, các sinh hoạt của các ban- hội đoàn phải được đặt dưới sự giám sát của đấng Bản quyền địa phương, theo như Giáo luật quy định; phải được canh tân để phát huy các năng lực tích cực nhằm xây dựng Giáo Hội cũng như đời sống đức tin của các hội viên. (x. CTĐSĐT 643).

Lên đầu trang