27

H. Quy chế các ban- hội đoàn phải được điều chỉnh hoặc soạn thảo như thế nào?

T. Các quy chế của các ban- hội đoàn phải được điều chỉnh hoặc soạn thảo theo các mẫu quy chế chung cho các ban- hội đoàn cấp giáo xứ và cấp Giáo phận, được gợi ý trong bản văn “Canh Tân Đời Sống Đức Tin” (x. CTĐSĐT 660).

Lên đầu trang