29

H. Các hội đoàn tư cấp giáo xứ sẽ hoạt động như thế nào?

T. Các hội đoàn tư cấp giáo xứ hoạt động theo quy chế riêng của hội đoàn mình, dưới sự linh hướng và giám sát của cha xứ (x. CTĐSĐT 662).

Lên đầu trang