3

H. Trong chương 5 “Canh Tân Hội Đoàn” của bản văn “Canh Tân Đời Sống Đức Tin” đã nói gì về đời sống hội đoàn?

T. Về đời sống hội đoàn, trong chương 5 của sách “Canh Tân Đời Sống Đức Tin” đã đề cập đến đời sống hội đoàn ở bốn khía cạnh sau: bản chất hội đoàn; canh tân sinh hoạt hội đoàn; thống nhất cơ cấu tổ chức hội đoàn; hướng dẫn thiết lập qui chế hội đoàn cấp giáo xứ.

Lên đầu trang