30

H. Các hội đoàn chưa có quy chế cần phải làm gì?

T. Các hội đoàn này cần soạn thảo quy chế làm nền tảng cho hoạt động của hội (x. CTĐSĐT 663).

Lên đầu trang