32

H. Linh mục chính xứ có vai trò nào trong việc tổ chức và soạn thảo quy chế của các ban- hội đoàn?

T. Linh mục chính xứ có vai trò hướng dẫn, để tất cả các ban- hội đoàn trong giáo xứ đều có quy chế hoạt động và thực thi theo qui chế đã được chuẩn nhận (x. CTĐSĐT 663).

Lên đầu trang