33

H. Có được phép lập một hội đoàn ngoài địa bàn giáo xứ không thuộc quyền quản trị của mình không?

T. Không một linh mục, tu sĩ hay giáo dân nào được phép thiết lập hội đoàn hay lãnh đạo sinh hoạt của một hội đoàn trên địa bàn một giáo xứ không thuộc quyền mình coi sóc; làm như vậy là đang vi phạm quyền quản trị của linh mục chính xứ (x. CTĐSĐT 665).

Lên đầu trang