35

H. Các hội viên của các ban- hội đoàn phải có bổn phận và trách nhiệm nào với đoàn thể của mình?

T. Các hội viên có trách nhiệm nâng đỡ nhau cùng thăng tiến về đời sống đức tin, cũng như trong đời sống xã hội; tích cực đóng góp ý kiến xây dựng cho nhau và phải có trách nhiệm vun đắp tình đoàn kết trong hội. Họ cũng phải tham gia đầy đủ và tích cực mọi sinh hoạt của hội, nếu có lý do vắng mặt phải báo cáo trước cho Ban Điều hành (x. Đ.11- mẫu QCHĐ).

Lên đầu trang