37

H. Khi nào một ban- hội đoàn bị chế tài phải dừng hoạt động hay giải thể?

T. Bất kỳ ban- hội đoàn nào đi ngược lại lợi ích thiêng liêng của hội đoàn hoặc lợi ích chung của cộng đoàn thì Bề trên Giáo phận (đối với hội đoàn công) hoặc cha xứ (đối với hội đoàn tư) có toàn quyền giải tán hoặc tái cơ cấu để bảo vệ lợi ích thiêng liêng và duy trì sự hợp nhất (x. CTĐSĐT 666).

Lên đầu trang