38

H. Tại sao phải canh tân các ban- hội đoàn?

T. Vì theo thời gian, sinh hoạt của các ban- hội đoàn có thể bị biến chất, dần dần chỉ chú trọng đến bề nổi và mang nặng tính thế tục, đánh mất bản chất mục đích nguyên thuỷ là cùng giúp nhau nên thánh (CTĐSĐT 647).

Lên đầu trang