4

H. Các Ban- Hội đoàn là gì?

T. Các ban- hội đoàn hay hiệp hội là các đoàn thể giáo dân cùng sống theo một linh đạo, hoặc cổ vũ việc phụng tự công hay học thuyết Kitô giáo, hoặc thực hiện các việc tông đồ khác, và đem tinh thần Kitô giáo vào các lĩnh vực trần thế. Thông thường, mỗi ban- hội đoàn nhận một vị thánh Bổn mạng, để noi gương nhân đức hay sống theo lời dạy của ngài. (x. Canh Tân Đời Sống Đức Tin, số 637. Viết tắt là CTĐSĐT 637).

Lên đầu trang