49

H. Các ban- hội đoàn tham gia vào việc tái truyền giáo thế nào?

T. Đó là việc khơi lên ngọn lửa của đức tin và đức mến nơi những người đã lãnh Bí tích Rửa tội, mà nay sống xa rời Hội Thánh. Cụ thể là thăm viếng và khuyên nhủ những người nguội lạnh, rối hôn phối, bỏ đạo… (CTĐSĐT 655).

Lên đầu trang