57

H. Mối liên hệ giữa đời sống thiêng liêng và hoạt động tông đồ của các ban- hội đoàn như thế nào?

T. Chính Chúa Giêsu đã sống mối liên hệ mật thiết giữa đời sống thiêng liêng và sứ vụ tông đồ. Tin Mừng cho thấy Người thường xuyên cầu nguyện. Người cầu nguyện trước những thời điểm quyết định cho sứ vụ của mình hay của các tông đồ (x. Toát Yếu GLHTCG, 542). Quả thật, thiếu đời sống thiêng liêng, hoạt động tông đồ có nguy cơ trở nên thực dụng, thậm chí là giả hình. Vì không có chỗ cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn hành động. Ngược lại, khi hoạt động tông đồ trở nên uể oải, vụ hình thức cũng khiến đời sống thiêng liêng biến chất.

Lên đầu trang