7

H. Huấn Quyền nói gì về quyền thành lập hội đoàn của Kitô hữu?

T. Giáo luật điều 215 nói rõ: Các Kitô hữu có trọn quyền lập hội, tham gia và điều hành những hội đoàn của mình nhằm mục đích từ thiện hoặc đạo đức, hoặc cổ võ đời sống đức tin. Tuy nhiên, các hoạt động này phải được đặt dưới sự giám sát của Đấng Bản quyền địa phương (x. CTĐSĐT 642-643).

Lên đầu trang