Kinh Sáu Điều Răn

HỘI THÁNH CÓ SÁU ĐIỀU RĂN

Thứ nhất: Xem lễ ngày Chúa nhật, cùng các ngày lễ buộc.

Thứ hai: Chớ làm việc xác ngày Chúa nhật cùng các ngày lễ buộc.

Thứ ba: Xưng tội trong một năm ít là một lần.

Thứ bốn: Chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu trong mùa Phục sinh.

Thứ năm: Giữ chay những ngày Hội thánh buộc.

Thứ sáu: Kiêng thịt ngày thứ sáu, cùng những ngày khác Hội thánh dạy.

Lên đầu trang