Chú giải Tin Mừng Mác-cô

Chương
Chương

Chương 12

Câu 1-11. Xem chú giải Mt 21,33-42.

Câu 13-17. Xem chú giải Mt 22,15-21.

Câu 18-27. Xem chú giải Mt 22,29-32.

Câu 28-34. Xem chú giải Mt 22,34-40.

Câu 35-37. Xem chú giải Mt 22,45.

Câu 38-40. Xem chú giải Mt 23,4-7.

Câu 43. Thiên Chúa chấp nhận việc bố thí cho tha nhân của chúng ta nếu nó tương ứng với khả năng của mỗi người. Một người càng có điều kiện sẽ càng cần bố thí nhiều hơn. Ở đây, hai đồng kẽm của bà góa nghèo, tuy không có giá trị đáng kể về mặt vật chất, nhưng rất đáng được Thiên Chúa chấp nhận và thưởng công, vì số tiền ít ỏi đó có giá trị lớn, nếu xét tới sự bần cùng của bà.

Scroll to Top