Chúng ta có nên mong đợi rằng không ai sẽ phải sa hỏa ngục không?