Chuyên mục: Danh Ngôn Các Thánh

Tuyển tập danh ngôn của các vị thánh trong Giáo Hội Công Giáo về các vấn đề Đức tin, luân lý, linh đạo, đời sống tu đức,…

Chúa Giê-su lập Bí tích Thánh Thể

Các thánh nói về các bí tích

Bạn rước Thánh Thể để trở nên thánh, chứ không phải vì bạn đã là thánh rồi mới rước Thánh Thể. – Thánh Phê-rô Julianô Eymard Một lần rước lễ được nhiều ơn ích hơn...