“Đồ ghê tởm khốc hại” được Kinh Thánh nhắc đến nghĩa là gì?