Bảng chỉ dẫn ký hiệu viết tắt trong sách Giáo lý Công Giáo

Bảng viết tắt Kinh Thánh Tân Ước

Mt – Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu
Mc – Tin Mừng theo Thánh Mác-cô
Lc – Tin Mừng theo Thánh Lu-ca
Ga – Tin Mừng theo Thánh Gio-an
Cv – Sách Công Vụ Tông Đồ
Rm – Thư gửi tín hữu Rô-ma
1 Cr – Thư 1 gửi tín hữu Cô-rin-tô
2 Cr – Thư 2 gửi tín hữu Cô-rin-tô
Gl – Thư gửi tín hữu Ga-lát
Ep – Thư gửi tín hữu Ê-phê-xô
Pl – Thư gửi tín hữu Phi-líp-phê
Cl – Thư gửi tín hữu Cô-lô-xê
1 Tx – Thư 1 gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca
2 Tx – Thư 2 gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca
1 Tm – Thư 1 gửi ông Ti-mô-thê
2 Tm – Thư 2 gửi ông Ti-mô-thê
Tt – Thư gửi ông Ti-tô
Plm – Thư gửi ông Phi-lê-mon
Dt – Thư gửi tín hữu Do-thái
Gc – Thư của Thánh Gia-cô-bê
1 Pr – Thư 1 của Thánh Phê-rô
2 Pr – Thư 2 của Thánh Phê-rô
1 Ga – Thư 1 của Thánh Gio-an
2 Ga – Thư 2 của Thánh Gio-an
3 Ga – Thư 3 của Thánh Gio-an
 – Thư của Thánh Giu-đa
Kh – Sách Khải Huyền

Bảng viết tắt Kinh Thánh Cựu Ước

St – Sách Sáng Thế
Xh – Xuất Hành
Lv – Lê-vi
Ds – Dân Số
Đnl – Đệ Nhị Luật
Gs – Giô-suê
Tl – Thủ Lãnh
R – Rút
1 Sm – Sa-mu-en 1
2 Sm – Sa-mu-en 2
1 V – Các Vua 1
2 V – Các Vua 2
1 Sb – Sử Biên 1
2 Sb – Sử Biên 2
Er – Ét-ra
Nkm – Nơ-khe-mi-a
Tb – Tô-bi-a
Gđt – Giu-đi-tha
Et – Ét-te
1 Mcb – Ma-ca-bê 1
2 Mcb – Ma-ca-bê 2
G – Gióp
Tv – Thánh Vịnh
Cn – Châm Ngôn
Gv – Giảng Viên
Dc – Diễm Ca
Kn – Khôn Ngoan
Hc – Huấn Ca
Is – I-sai-a
Gr – Giê-rê-mi-a
Ac – Ai Ca
Br – Ba-rúc
Ed – Ê-dê-ki-en
Đn – Đa-ni-en
Hs – Hô-sê
Ge – Giô-en
Am – A-mốt
Ôv – Ô-va-di-a
Gn – Giô-na
Mk – Mi-kha
Nk – Na-khum
Kb – Kha-ba-rúc
Xp – Xô-phô-ni-a
Kg – Khác-gai
Dcr – Da-ca-ri-a
Ml – Ma-la-khi

Bảng các chữ viết tắt

AA – Apostolicam actuositatem – Sắc lệnh về Tông đồ giáo dân của Công đồng Va-ti-ca-nô II
AG – Ad gentes – Sắc lệnh về Hoạt động truyền giáo của Công đồng Va-ti-ca-nô II
Ben – De Benedictionibus – Sách các phép
CA – Centesimus annus – Thông điệp Năm thứ 100 của Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II
CCEO – Corpus Canonum Ecclesiarum Orientalium – Bộ Giáo luật các Giáo Hội Đông Phương
CD – Christus Dominus – Sắc lệnh về Giám mục của Công đồng Va-ti-ca-nô II
CDF – Congrégation pour la doctrine de la foi – Thánh bộ Giáo Lý Đức Tin
CIC – Codex Iuris Canonici – Bộ Giáo luật
CL – Christifideles laici – Tông huấn Ki-tô hữu giáo dân của Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II
COD – Conciliorum oecumenicorum decreta – Các sắc lệnh Công đồng chung
CR – Catechismus Romanus – Sách Giáo lý Rô-ma của Công đồng Tren-tô
CT – Catechesi tradendae – Tông huấn giảng dạy Giáo lý của Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II
DCG – Directorium Catecheticum Generale – Sách hướng dẫn chung về Giáo lý
DeV – Dominum et Vivificantem – Thông điệp Người là Chúa và Đấng ban sự sống của Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II
DH – Dignitatis humanae – Tuyên ngôn về Tự do tôn giáo của Công đồng Va-ti-ca-nô II
DM – Dives in misericordia – Thông điệp Thiên Chúa giàu lòng thương xót của Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II
DSDenziger – Schonmetzer, Enchiridion Symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum – Tuyển tập các Tín biểu, các Định tín và tuyên bố về đức tin và luân lý
DV – Dei Verbum – Hiến chế về Mặc Khải của Công đồng Va-ti-ca-nô II
EN – Evangelii nuntiandi – Tông huấn Loan báo Tin Mừng của Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II
FC – Familiaris consortio – Tông huấn về Gia đình của Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II
GE – Gravissimum educationis – Tuyên ngôn về Giáo dục Ki-tô Giáo của Công đồng Va-ti-ca-nô II
GS – Gaudium et spes – Hiến chế về Mục vụ của Công đồng Va-ti-ca-nô II
HV – Humanae Vitae – Thông điệp Sự sống con người của Đức Thánh Cha Phao-lô VI
IGLH – Introductio generalis LH – Dẫn nhập tổng quát về Các giờ kinh Phụng vụ
IGMR – Institutio generalis MR – Chỉ dẫn tổng quát về Sách lễ Rô-ma
IM – Inter Mirifica – Sắc lệnh về Truyền thông xã hội của Công đồng Va-ti-ca-nô II
LE – Laborem exercens – Thông điệp về Lao động của Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II
LG – Lumen gentium – Hiến chế về Hội Thánh của Công đồng Va-ti-ca-nô II
LH – Liturgie des heures – Các giờ kinh Phụng vụ
MC – Marialis cultus – Tông huấn tôn kính Đức Ma-ri-a của Đức Thánh Cha Phao-lô VI
MD – Mulieris dignitatem – Tông thư về Phẩm giá phụ nữ của Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II
MF – Misterium Fidei – Thông điệp Mầu nhiệm đức tin của Đức Thánh Cha Phao-lô VI
MM – Mater et Magistra – Thông điệp Mẹ và Thầy của Đức Thánh Cha Gio-an XXIII
MR – Missel Romain – Sách lễ Rô-ma
NA – Nostra aetate – Tuyên ngôn về Các tôn giáo ngoài Ki-tô Giáo của Công đồng Va-ti-ca-nô II
OBA – Ordo baptismi adultorum – Nghi thức Rửa tội người lớn
OBP – Ordo baptismi parvulorum – Nghi thức Rửa tội trẻ em
OCF – Ordo confirmationis – Nghi thức Thêm sức
OcM – Ordo celebrandi Matrimonium – Nghi thức Hôn phối
OCV – Ordo consecrationis virginum – Nghi thức Thánh hiến trinh nữ
OE – Orientalium ecclesiarum – Sắc lệnh về Giáo Hội Đông phương của Công đồng Va-ti-ca-nô II
OEx – Ordo exequiarum – Nghi thức An táng
Off.lect. – Office des lectures – Giờ kinh sách
OICA – Ordo initiationis christianae adultorum – Nghi thức gia nhập Hội Thánh cho người lớn
OP – Ordo poenitentiae – Nghi thức Giải tội
OT – Optatam totius – Sắc lệnh về Đào tạo linh mục của Công đồng Va-ti-ca-nô II
PC – Perfectae caritatis – Sắc lệnh về Canh tân thích nghi đời tu của Công đồng Va-ti-ca-nô II
PO – Presbyterorum ordinis – Sắc lệnh về Đời sống linh mục của Công đồng Va-ti-ca-nô II
PP – Populorum Progressio – Thông điệp Phát triển các dân tộc của Đức Thánh Cha Phao-lô VI
PT – Pacem in terris – Thông điệp Hòa bình trên trái đất của Đức Thánh Cha Gio-an XXIII
RH – Redemptor hominis – Thông điệp Đấng Cứu Chuộc con người của Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II
RM – Redemptoris Mater – Thông điệp Mẹ Đấng Cứu Chuộc
RP – Reconciliatio et poenitentia – Tông huấn Hòa giải và sám hối của Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II
SC – Sacrosanctum concilium – Hiến chế về Phụng vụ của Công đồng Va-ti-ca-nô II
SFP – Credo du peuple de Dieu : profession de foi solennelle – Kinh Tin Kính của Dân Chúa: bản tuyên xưng đức tin trọng thể của Đức Thánh Cha Phao-lô VI
SRS – Sollicitudo rei socialis – Thông điệp Quan tâm đến vấn đề xã hội của Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II
UR – Unitatis redintegratio – Sắc lệnh về Hiệp nhất của Công đồng Va-ti-ca-nô II