Bảng chỉ dẫn ký hiệu viết tắt trong sách Giáo lý Công Giáo

Bảng viết tắt Kinh Thánh Tân Ước

 • Mt – Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu
 • Mc – Tin Mừng theo Thánh Mác-cô
 • Lc – Tin Mừng theo Thánh Lu-ca
 • Ga – Tin Mừng theo Thánh Gio-an
 • Cv – Sách Công Vụ Tông Đồ
 • Rm – Thư gửi tín hữu Rô-ma
 • 1 Cr – Thư 1 gửi tín hữu Cô-rin-tô
 • 2 Cr – Thư 2 gửi tín hữu Cô-rin-tô
 • Gl – Thư gửi tín hữu Ga-lát
 • Ep – Thư gửi tín hữu Ê-phê-xô
 • Pl – Thư gửi tín hữu Phi-líp-phê
 • Cl – Thư gửi tín hữu Cô-lô-xê
 • 1 Tx – Thư 1 gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca
 • 2 Tx – Thư 2 gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca
 • 1 Tm – Thư 1 gửi ông Ti-mô-thê
 • 2 Tm – Thư 2 gửi ông Ti-mô-thê
 • Tt – Thư gửi ông Ti-tô
 • Plm – Thư gửi ông Phi-lê-mon
 • Dt – Thư gửi tín hữu Do-thái
 • Gc – Thư của Thánh Gia-cô-bê
 • 1 Pr – Thư 1 của Thánh Phê-rô
 • 2 Pr – Thư 2 của Thánh Phê-rô
 • 1 Ga – Thư 1 của Thánh Gio-an
 • 2 Ga – Thư 2 của Thánh Gio-an
 • 3 Ga – Thư 3 của Thánh Gio-an
 •  – Thư của Thánh Giu-đa
 • Kh – Sách Khải Huyền

Bảng viết tắt Kinh Thánh Cựu Ước

 • St – Sách Sáng Thế
 • Xh – Xuất Hành
 • Lv – Lê-vi
 • Ds – Dân Số
 • Đnl – Đệ Nhị Luật
 • Gs – Giô-suê
 • Tl – Thủ Lãnh
 • R – Rút
 • 1 Sm – Sa-mu-en 1
 • 2 Sm – Sa-mu-en 2
 • 1 V – Các Vua 1
 • 2 V – Các Vua 2
 • 1 Sb – Sử Biên 1
 • 2 Sb – Sử Biên 2
 • Er – Ét-ra
 • Nkm – Nơ-khe-mi-a
 • Tb – Tô-bi-a
 • Gđt – Giu-đi-tha
 • Et – Ét-te
 • 1 Mcb – Ma-ca-bê 1
 • 2 Mcb – Ma-ca-bê 2
 • G – Gióp
 • Tv – Thánh Vịnh
 • Cn – Châm Ngôn
 • Gv – Giảng Viên
 • Dc – Diễm Ca
 • Kn – Khôn Ngoan
 • Hc – Huấn Ca
 • Is – I-sai-a
 • Gr – Giê-rê-mi-a
 • Ac – Ai Ca
 • Br – Ba-rúc
 • Ed – Ê-dê-ki-en
 • Đn – Đa-ni-en
 • Hs – Hô-sê
 • Ge – Giô-en
 • Am – A-mốt
 • Ôv – Ô-va-di-a
 • Gn – Giô-na
 • Mk – Mi-kha
 • Nk – Na-khum
 • Kb – Kha-ba-rúc
 • Xp – Xô-phô-ni-a
 • Kg – Khác-gai
 • Dcr – Da-ca-ri-a
 • Ml – Ma-la-khi

Bảng các chữ viết tắt

 • AA – Apostolicam actuositatem – Sắc lệnh về Tông đồ giáo dân của Công đồng Va-ti-ca-nô II
 • AG – Ad gentes – Sắc lệnh về Hoạt động truyền giáo của Công đồng Va-ti-ca-nô II
 • Ben – De Benedictionibus – Sách các phép
 • CA – Centesimus annus – Thông điệp Năm thứ 100 của Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II
 • CCEO – Corpus Canonum Ecclesiarum Orientalium – Bộ Giáo luật các Giáo Hội Đông Phương
 • CD – Christus Dominus – Sắc lệnh về Giám mục của Công đồng Va-ti-ca-nô II
 • CDF – Congrégation pour la doctrine de la foi – Thánh bộ Giáo Lý Đức Tin
 • CID – Codex Iuris Canonici – Bộ Giáo luật
 • CL – Christifideles laici – Tông huấn Ki-tô hữu giáo dân của Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II
 • COD – Conciliorum oecumenicorum decreta – Các sắc lệnh Công đồng chung
 • CR – Catechismus Romanus – Sách Giáo lý Rô-ma của Công đồng Tren-tô
 • CT – Catechesi tradendae – Tông huấn giảng dạy Giáo lý của Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II
 • DCG – Directorium Catecheticum Generale – Sách hướng dẫn chung về Giáo lý
 • DeV – Dominum et Vivificantem – Thông điệp Người là Chúa và Đấng ban sự sống của Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II
 • DH – Dignitatis humanae – Tuyên ngôn về Tự do tôn giáo của Công đồng Va-ti-ca-nô II
 • DM – Dives in misericordia – Thông điệp Thiên Chúa giàu lòng thương xót của Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II
 • DSDenziger – Schonmetzer, Enchiridion Symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum – Tuyển tập các Tín biểu, các Định tín và tuyên bố về đức tin và luân lý
 • DV – Dei Verbum – Hiến chế về Mặc Khải của Công đồng Va-ti-ca-nô II
 • EN – Evangelii nuntiandi – Tông huấn Loan báo Tin Mừng của Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II
 • FC – Familiaris consortio – Tông huấn về Gia đình của Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II
 • GE – Gravissimum educationis – Tuyên ngôn về Giáo dục Ki-tô Giáo của Công đồng Va-ti-ca-nô II
 • GS – Gaudium et spes – Hiến chế về Mục vụ của Công đồng Va-ti-ca-nô II
 • HV – Humanae Vitae – Thông điệp Sự sống con người của Đức Thánh Cha Phao-lô VI
 • IGLH – Introductio generalis LH – Dẫn nhập tổng quát về Các giờ kinh Phụng vụ
 • IGMR – Institutio generalis MR – Chỉ dẫn tổng quát về Sách lễ Rô-ma
 • IM – Inter Mirifica – Sắc lệnh về Truyền thông xã hội của Công đồng Va-ti-ca-nô II
 • LE – Laborem exercens – Thông điệp về Lao động của Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II
 • LG – Lumen gentium – Hiến chế về Hội Thánh của Công đồng Va-ti-ca-nô II
 • LH – Liturgie des heures – Các giờ kinh Phụng vụ
 • MC – Marialis cultus – Tông huấn tôn kính Đức Ma-ri-a của Đức Thánh Cha Phao-lô VI
 • MD – Mulieris dignitatem – Tông thư về Phẩm giá phụ nữ của Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II
 • MF – Misterium Fidei – Thông điệp Mầu nhiệm đức tin của Đức Thánh Cha Phao-lô VI
 • MM – Mater et Magistra – Thông điệp Mẹ và Thầy của Đức Thánh Cha Gio-an XXIII
 • MR – Missel Romain – Sách lễ Rô-ma
 • NA – Nostra aetate – Tuyên ngôn về Các tôn giáo ngoài Ki-tô Giáo của Công đồng Va-ti-ca-nô II
 • OBA – Ordo baptismi adultorum – Nghi thức Rửa tội người lớn
 • OBP – Ordo baptismi parvulorum – Nghi thức Rửa tội trẻ em
 • OCF – Ordo confirmationis – Nghi thức Thêm sức
 • OcM – Ordo celebrandi Matrimonium – Nghi thức Hôn phối
 • OCV – Ordo consecrationis virginum – Nghi thức Thánh hiến trinh nữ
 • OE – Orientalium ecclesiarum – Sắc lệnh về Giáo Hội Đông phương của Công đồng Va-ti-ca-nô II
 • OEx – Ordo exequiarum – Nghi thức An táng
 • Off.lect. – Office des lectures – Giờ kinh sách
 • OICA – Ordo initiationis christianae adultorum – Nghi thức gia nhập Hội Thánh cho người lớn
 • OP – Ordo poenitentiae – Nghi thức Giải tội
 • OT – Optatam totius – Sắc lệnh về Đào tạo linh mục của Công đồng Va-ti-ca-nô II
 • PC – Perfectae caritatis – Sắc lệnh về Canh tân thích nghi đời tu của Công đồng Va-ti-ca-nô II
 • PO – Presbyterorum ordinis – Sắc lệnh về Đời sống linh mục của Công đồng Va-ti-ca-nô II
 • PP – Populorum Progressio – Thông điệp Phát triển các dân tộc của Đức Thánh Cha Phao-lô VI
 • PT – Pacem in terris – Thông điệp Hòa bình trên trái đất của Đức Thánh Cha Gio-an XXIII
 • RH – Redemptor hominis – Thông điệp Đấng Cứu Chuộc con người của Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II
 • RM – Redemptoris Mater – Thông điệp Mẹ Đấng Cứu Chuộc
 • RP – Reconciliatio et poenitentia – Tông huấn Hòa giải và sám hối của Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II
 • SC – Sacrosanctum concilium – Hiến chế về Phụng vụ của Công đồng Va-ti-ca-nô II
 • SFP – Credo du peuple de Dieu : profession de foi solennelle – Kinh Tin Kính của Dân Chúa: bản tuyên xưng đức tin trọng thể của Đức Thánh Cha Phao-lô VI
 • SRS – Sollicitudo rei socialis – Thông điệp Quan tâm đến vấn đề xã hội của Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II
 • UR – Unitatis redintegratio – Sắc lệnh về Hiệp nhất của Công đồng Va-ti-ca-nô II