Chương III. Thiên Chúa cứu độ: Lề luật và ân sủng (Giáo lý số 1949)

1949. Con người được gọi tới hưởng chân phúc, nhưng bị thương tổn do tội, nên cần được Thiên Chúa cứu độ. Thiên Chúa cứu giúp con người trong Đức Ki-tô: Người ban lề luật để hướng dẫn họ và ân sủng để nâng đỡ họ:

“Anh em hãy biết run sợ mà gắng sức lo sao cho mình được cứu độ. Vì chính Thiên Chúa tác động nơi anh em để anh em quyết chí và hành động theo kế hoạch Người đã đặt ra vì yêu thương anh em” (Pl 2,12-13).