Đoạn thứ nhất: Ơn gọi của con người – Sống trong Thánh Thần (Giáo lý số 1699)