Mục 5. “Đức Giê-su xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại” (Giáo lý số 631)

631. “Đức Giê-su đã xuống tận các vùng sâu thẳm dưới đất. Đấng đã xuống, cũng chính là Đấng đã lên” (Ep 4,9-10). Kinh Tin Kính các tông đồ tuyên xưng, trong cùng một tín điều, việc Đức Ki-tô xuống ngục tổ tông và việc ngày thứ ba Người bởi trong kẻ chết mà sống lại. Vì trong cuộc Vượt Qua của Người, chính từ trong lòng cái chết mà Người làm vọt lên sự sống:

Đức Ki-tô, Con yêu quý của Cha, Đấng đã từ cõi chết sống lại, đem ánh sáng thanh bình chiếu soi muôn dân. Người là Đấng hằng sống hiển trị muôn đời. A-men[1].


Chú thích

[1] Sách lễ Rô-ma – Vọng Phục Sinh, Bài công bố Tin Mừng Phục Sinh.