Kinh Tin Kính

Kinh Tin Kính các Tông đồ

Kinh Tin Kính Công đồng Nicea – Constantinopoli

Tôi tin kính Đức Chúa TrờiTôi tin kính một Thiên Chúa
là Cha phép tắc vô cùnglà Cha toàn năng,
dựng nên trời đất.Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình.
Tôi tin kính Đức Chúa Giê-su Ki-tôTôi tin kính một Chúa Giê-su Ki-tô,
là Con Một Đức Chúa ChaCon Một Thiên Chúa
cùng là Chúa chúng tôi.sinh bởi Ðức Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh Sáng bởi Ánh Sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Ðức Chúa Cha. Nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế:
Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai,Bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần,
sinh bởi bà Ma-ri-a đồng trinh,Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Ma-ri-a, và đã làm người.
chịu nạn đời quan Phong-Xi-ô Phi-la-tô,Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô;
chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác.Người chịu khổ hình và mai táng.
Xuống ngục tổ tông.
Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại.Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh;
Lên trời,Người lên trời,
ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng.ngự bên hữu Ðức Chúa Cha.
Ngày sau bởi trời lại xuốngVà Người sẽ lại đến trong vinh quang
phán xét kẻ sống và kẻ chết.để phán xét kẻ sống và kẻ chết, Nước Người sẽ không bao giờ cùng.
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần,Tôi tin kính Ðức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Ðấng ban sự sống, Người bởi Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy.
tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này,Tôi tin Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền.
các thánh thông công,
tôi tin phép tha tội,Tôi tuyên xưng có một Phép Rửa để tha tội.
tôi tin xác loài người ngày sau sống lại,Tôi trông đợi kẻ chết sống lại
tôi tin hằng sống vậy.và sự sống đời sau.
Amen.Amen.