Có phải Gio-an Tẩy Giả hoài nghi Chúa Giê-su không phải Đấng Mê-si-a?

Hỏi: Trong Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu (Mt 11,2-3), khi đang ngồi tù, ông Gio-an đã sai các môn đệ đến hỏi Đức Giê-su: “Thưa Thầy, Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay...