Sách Thánh Vịnh

Thánh Vịnh 100

Mời gọi vào đền thánh để ca ngợi, tạ ơn ĐỨC CHÚA

1 Thánh vịnh. Để tạ ơn.

Hãy tung hô CHÚA, hỡi toàn thể địa cầu,

2 phụng thờ CHÚA với niềm hoan hỷ, vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo.

3 Hãy nhìn nhận CHÚA là Thượng Đế, chính Người dựng nên ta, ta thuộc về Người, ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt.

4 Hãy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn, tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi, tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người.

5 Bởi vì CHÚA nhân hậu, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, qua bao thế hệ, vẫn một niềm thành tín.