Sách Thánh Vịnh

Tra Cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Câu
Chương
Sách
Audio

CỰU ƯỚC
TÂN ƯỚC
Bạn đang nghe audio Sách Thánh Vịnh

Thánh Vịnh 130

Tiếng kêu từ vực thẳm

1 Ca khúc lên Đền.

Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy CHÚA,

2 muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. Dám xin Ngài lắng tai để ý nghe lời con tha thiết nguyện cầu.

3 Ôi lạy CHÚA, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng?

4 Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ để chúng con biết kính sợ Ngài.

5 Mong đợi CHÚA, tôi hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời Người.

6 Hồn tôi trông chờ Chúa, hơn lính canh mong đợi hừng đông. Hơn lính canh mong đợi hừng đông,

7 trông cậy CHÚA đi, Ít-ra-en hỡi, bởi CHÚA luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa.

8 Chính Người sẽ cứu chuộc Ít-ra-en cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn.

Câu
Chương
Sách
Audio