Sách Thánh Vịnh

Thánh Vịnh 150

Ca tụng Chúa đi

1 Ha-lê-lui-a!
Ca tụng Chúa đi, trong đền thánh Chúa,
ca tụng Người chốn cao thẳm uy linh.

2 Ca tụng Chúa vì công trình hùng vĩ,
ca tụng Người lẫm liệt uy phong.

3 Ca tụng Chúa đi, rập theo tiếng tù và,
ca tụng Người, họa tiếng cầm tiếng sắt.

4 Ca tụng Chúa, bằng vũ điệu trống đưa,
ca tụng Người, theo cung đàn nhịp sáo.

5 Ca tụng Chúa đi, với chũm chọe vang rền,
ca tụng Người cùng thanh la inh ỏi.

6 Hỡi toàn thể chúng sinh, ca tụng CHÚA đi nào!
Ha-lê-lui-a!