Sách Thánh Vịnh

Tra Cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Câu
Chương
Sách
Audio

CỰU ƯỚC
TÂN ƯỚC
Bạn đang nghe audio Sách Thánh Vịnh

Thánh Vịnh 3

ĐỨC CHÚA là Đấng bảo vệ người công chính

1 Thánh vịnh. Của vua Đa-vít, khi vua chạy trốn con mình là Áp-sa-lôm.

2 Lạy CHÚA, thù địch con đông vô kể, người nổi dậy chống con thật quá nhiều!

3 Quá nhiều kẻ đang nói về con: “Chúa Trời đâu cứu hắn!”

4 Nhưng lạy CHÚA, chính Ngài là khiên che thuẫn đỡ, là vinh dự của con, là Đấng cho con được ngẩng đầu bất khuất.

5 Tôi vừa cất tiếng kêu lên cùng CHÚA, Chúa liền đáp lại từ núi thánh của Người.

6 Tôi nằm xuống và tôi thiếp ngủ, rồi thức dậy, vì CHÚA đỡ nâng tôi.

7 Tôi chẳng còn phải sợ lũ người đông vô số đang vây bọc quanh tôi.

8 Lạy CHÚA, xin trỗi dậy, cứu lấy con, lạy Thiên Chúa con thờ. Mọi kẻ thù con, Ngài đánh vỡ mặt, bọn gian ác, Ngài đập gẫy răng.

9 CHÚA chính là nguồn ơn cứu độ, xin ban phúc lộc cho dân Ngài.

Câu
Chương
Sách
Audio