Sách Thánh Vịnh

Thánh Vịnh 82

Tố cáo những thẩm phán bất công

1 Thánh vịnh. Của ông A-xáp.
Thượng Đế chủ tọa triều đình thiên quốc,
Người xử án giữa chư thánh chư thần:

2 “Tới bao giờ các ngươi còn xử án bất công,
hay còn thiên vị phường gian ác?

3 Hãy bênh quyền lợi kẻ mồ côi, người hèn mọn;
minh oan cho người khốn khổ, kẻ bần cùng,

4 giải phóng ai hèn mọn, ai nghèo túng,
cứu khỏi nanh vuốt bọn ác nhân.

5 “Vậy mà chúng chẳng hay chẳng hiểu,
cứ bước đi, giữa tăm tối mịt mù,
khiến nền tảng địa cầu phải lung lay nghiêng ngả.

6 Ta đã phán: Hết thảy các ngươi đây
đều là bậc thần thánh, là con Đấng Tối Cao,

7 thế nhưng rồi phải chết không khác kẻ phàm nhân,
và có ngày sụp đổ như mọi bậc quan quyền.”

8 Tâu Thượng Đế, xin Ngài đứng dậy mà xét xử địa cầu,
vì chính Ngài làm chủ muôn dân.