Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

“Giữa tuổi thanh xuân, bạn hãy tưởng nhớ Đấng đã dựng nên mình.
Đừng chờ đến khi bụi đất lại trở về với đất, khi phàm nhân trả lại cho Thiên Chúa hơi thở Người đã ban cho.”
— Gv 12,1.7

Suy Niệm Lời Chúa
Thánh Lễ Chúa Nhật

Thứ Tư Lễ Tro – 02/03/2022

Lời Chúa – Mt 6,1-6.16-18: Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng...