Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

“Kẻ có Thiên Chúa thì có mọi sự. Kẻ có mọi sự mà không có Thiên Chúa, thì chẳng có gì.”
— Thánh Augustinô

Kinh Thánh Công Giáo

“Vì nếu, theo Tông đồ Phao-lô, Chúa Ki-tô là quyền năng và sự khôn ngoan của Thiên Chúa (x. 1 Cr 1,24),
và ai không biết Kinh Thánh thì không biết quyền năng và sự khôn ngoan của Người,
[thì] không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Ki-tô.”
— Thánh Giê-rô-ni-mô

Giáo Huấn

“Tôi tin để hiểu và tôi hiểu để tin tốt hơn.”
— Thánh Augustinô

Cầu Nguyện

“Cầu nguyện là con đường duy nhất mà ân sủng của Thiên Chúa có thể đến với các linh hồn.”
— Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su

“Những xác tín mà thói quen cầu nguyện khắc sâu vào tâm hồn chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn nhiều so với những xác tín bắt nguồn từ lý luận,
ngay cả lý luận và suy tư thần học ở trình độ cao nhất.”
— Cha Jacques Philippe

Bài Viết Mới Nhất