Chuyên mục: Sống Đạo

Đức Giê-su đứng trước Phi-la-tô và người Do-thái

Tội tôn kính con người là gì?

Tranh minh họa: Dưới sức ép của dân Do-thái và sợ mất tình bạn với Xê-da, Phi-la-tô đã đẩy Chúa Giê-su vào chỗ chết. Ở một mức độ nào đó, tôn kính con người có...