Thần Học Tâm Linh

Thần Học Tâm Linh – Lược dịch từ cuốn sách cùng tên (xuất bản năm 1980) của Linh mục, nhà thần học Công Giáo người Mỹ – Jordan Aumann, OP (1916-2007).


— Lời nói đầu

PHẦN I. NHỮNG NỀN TẢNG GIÁO LÝ

Lời nói đầu
1. Bản chất và phạm vi của Thần học tâm linh
Thuật ngữ
Linh đạo và Thần học
Định nghĩa Thần học tâm linh
Phương pháp thần học
Nguồn kiến thức của Thần học tâm linh
Các trường phái linh đạo
2. Mục tiêu trong nỗ lực của chúng ta
Vinh quang cho Thiên Chúa
Ơn cứu độ – Sự sống của vinh quang
Sự thánh hóa
3. Đời sống của chúng ta trong Chúa Ki-tô và Mẹ Ma-ri-a
Lời chứng từ Thánh Kinh
Đức Ki-tô là Đường
Đức Ki-tô là Sự Thật
Đức Ki-tô là Sự Sống
Nhờ Người, với Người và trong Người
Đức Ma-ri-a – Mẹ và Đấng Cầu Bầu
4. Thân thể siêu nhiên
Ân sủng thánh hóa
Những tác động của ân sủng
Sự ngự trị của Ba Ngôi
Ơn hiện sủng
Các nhân đức được tuôn đổ
Các ân sủng của Chúa Thánh Thần
Hoa trái của Thánh Thần và các Mối phúc thật
5. Sự hoàn thiện của đời sống Ki-tô hữu
Bản chất của sự hoàn thiện theo Ki-tô Giáo
Những vấn đề cá biệt
6. Sự hoàn thiện theo Ki-tô Giáo và Kinh nghiệm huyền bí
Kinh nghiệm huyền bí
Trạng thái huyền bí và Sự hoàn thiện theo Ki-tô Giáo

PHẦN II. TĂNG TRƯỞNG TRONG SỰ THÁNH THIỆN

7. Hoán cải từ tội lỗi
Cấu trúc tâm lý
Cuộc chiến chống lại tội lỗi
Các cơn cám dỗ
8. Tẩy rửa bản thân
Tẩy rửa giác quan bên ngoài
Tẩy rửa giác quan bên trong
Tẩy rửa các đam mê
Tẩy rửa lý trí
Tẩy rửa ý chí
Tẩy rửa thụ động
9. Những phương thế giúp tăng trưởng tâm linh
Các Bí tích
Các việc lành phúc đức
Kinh nguyện cầu khẩn
10. Các nhân đức đối thần
Đức tin
Ơn được hiểu
Ơn được biết
Đức cậy
Ơn kính sợ Chúa
Đức mến
Ơn khôn ngoan
11. Các nhân đức luân lý
Khôn ngoan
Ơn biết lo liệu
Công chính
Ơn đạo đức
Tiết độ
Ơn kính sợ Chúa
Dũng cảm
Ơn dũng cảm
12. Các hình thức cầu nguyện
Khẩu nguyện
Cầu nguyện suy ngẫm
Cầu nguyện cảm xúc
Cầu nguyện đơn sơ
Cầu nguyện chiêm niệm
Cầu nguyện thinh lặng
Cầu nguyện hiệp nhất
Cầu nguyện cho việc hình thành sự hiệp nhất
Cầu nguyện cho việc biến chuyển sự hiệp nhất
13. Những sự hỗ trợ cho tăng trưởng tâm linh
Sự hiện diện của Thiên Chúa
Tự vấn lương tâm
Khao khát được nên hoàn thiện
Hiệp nhất với Thánh ý Thiên Chúa
Trung thành với ân sủng
Kế hoạch cuộc đời
Đọc sách thiêng liêng
Tình bạn thánh thiện
Linh hướng
14. Phân biệt thần khí
Các loại thần khí
Hiện tượng tâm lý
Hiện tượng thần bí khác thường